Kernwaarden

In vijf kernwaarden beschrijven we waar De Horizon voor staat en waar we op aanspreekbaar zijn.

 1. Wij geloven in God en belijden dat Jezus Christus de verlosser van de wereld is.
  Wij geloven in God die zichzelf bekend maakt in de Bijbel. Wij geloven dat deze God onze Vader wil zijn en ons onvoorwaardelijk lief heeft. Vanuit Gods liefde willen wij onszelf en elkaar liefhebben. Wij geloven in verlossing van de zonde door Jezus Christus, de Verlosser van de wereld. Het voorbeeld dat Hij ons met zijn leven gaf, willen wij navolgen. Wij geloven in een opstanding uit de dood en een leven na dit leven. Ons geloof dragen wij uit staand in de gereformeerde traditie.
 2. Iedereen is waardevol en wordt gerespecteerd.
  De school is een leer- en werkplek voor kinderen en leerkrachten. Kinderen, ouders en personeel ontmoeten elkaar. Iedereen denkt anders, leert anders en ziet er anders uit. Hierin herkennen we de verscheidenheid die God gemaakt en bedacht heeft. Voor God is elk mens uniek en waardevol. Aansluitend bij die eigenheid willen wij het kind verder helpen zich te ontwikkelen.
 3. We nemen onze verantwoordelijkheid.
  Op De Horizon zijn we  verantwoordelijk voor elkaar. Dit betekent dat we elkaar helpen waar nodig en dat iedereen aanspreekbaar is op de vijf kernwaarden. De leerkracht werkt vanuit het vertrouwen dat het kind zich ontwikkelt en stimuleert het daarbij. Het leren verantwoordelijkheid dragen is een proces. Zelfstandigheid wordt steeds verder uitgebouwd en in stappen aangeleerd. Door het vergroten van hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel worden kinderen voorbereid op wat ze in de maatschappij nodig hebben.
 4. Ouders en school werken samen.
  Wij vinden het essentieel dat ouders en leerkrachten samenwerken. Leerkrachten zijn professionals die het onderwijs (dagelijks) vormgeven. Ouders vormen hun kinderen thuis. Door samen te werken kunnen school en ouders elkaars pedagogische invloed versterken. Daar waar mogelijk willen we samenwerken en wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen. We zien de relatie met de ouders niet als vrijblijvend. Wij verwachten van ouders dat ze betrokken zijn op en zich (daar waar mogelijk) inzetten voor de school.
 5. Wij willen het beste onderwijs bieden dat in ons vermogen ligt.
  Op De Horizon staan we en gaan we voor kwaliteit en goed onderwijs. We willen op een opbouwende manier kijken naar de resultaten die een kind, een groep, de school heeft behaald. We streven naar een breed onderwijsaanbod, zowel op het gebied van kennis en creativiteit als op sociaal-emotioneel vlak.