Strategie

De Horizon is een gereformeerde basisschool die zich onderscheidt door een uitgesproken christelijke identiteit. Wij vinden dat identiteit ook moet staan voor kwaliteit en willen onderscheidend zijn op de onderdelen identiteit, talent en kwaliteit. Per onderdeel hebben we aangegeven hoe we dat willen bereiken.

Identiteit
De Horizon is een basisschool waarin kinderen, personeel en ouders hetzelfde levensdoel hebben: God dienen met heel het hart en leven uit zijn liefde. Dit blijkt uit de volgende punten;

 • De leerkrachten op De Horizon geven blijk van een persoonlijke relatie met God, door onder meer: bidden, bijbellezen en regelmatige kerkgang.
 • De leerkrachten leven hun geloof aan de kinderen voor in houding, taalgebruik en gerichtheid op Gods leefregels. Op De Horizon gaan wij daarbij uit van de gereformeerde leer.
 • De leerkrachten vertellen de kinderen vaak uit de Bijbel en zingen met de kinderen liederen tot eer van God.
 • De leerkrachten nemen de Here Jezus als hét na te volgen voorbeeld wat betreft liefhebben van elkaar.
 • De Horizon biedt kinderen een veilige omgeving waarin respect heerst voor de verscheidenheid die God heeft gegeven.

De leerkrachten doen wat binnen hun vermogen ligt om te bereiken dat kinderen met plezier naar school gaan.

Talent
We geloven dat God (unieke) gaven en talenten heeft gegeven aan kinderen.  Deze gaven en talenten van kinderen willen we zo goed mogelijk helpen ontwikkelen.

 • De resultaten van toetsen gebruiken we om het lesprogramma per leerling zoveel mogelijk af te stemmen (basis, aangepaste leerlijn of verrijkende, verdiepende stof).
 • We leren kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef.
 • Naast kennis leren we de kinderen vaardigheden aan die nodig zijn in de 21e eeuw zoals bijvoorbeeld samenwerken, ICT-geletterdheid en kritisch denken.
 • Kinderen op de Horizon leren met hoofd (kennis), hart (liefde voor God en de naaste) en handen (creatief en motorisch).
 • Daar waar mogelijk wordt de hulp aan kinderen geclusterd, zodat kinderen in groepjes kunnen leren en samenwerken.
 • We hebben een breed onderwijsaanbod en ontwikkelen een specifiek profiel met betrekking tot passend  onderwijs.

Kwaliteit
De Horizon is een basisschool die gaat en staat voor kwaliteit:

 • We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
 • We communiceren effectief met kinderen en ouders.
 • We zijn  kind- en resultaatgericht.
 • We gebruiken resultaten van zowel de methodetoetsen als de toetsen van ons leerling observatiesysteem om ons onderwijs te evalueren en bij te stellen.
 • We bieden kwaliteit, zowel op het gebied van kennis en creativiteit als op sociaal-emotioneel vlak.