Meedenken

Op De Horizon vinden we het belangrijk dat we sámen school zijn: team, leerlingen en ouders. Daarom organiseren we op verschillende manieren overleg: in de medezeggenschapsraad met leerkrachten en ouders, in de leerlingenraad met leerlingen en in de identiteitscommissie rond zaken die met de christelijke identiteit van de school te maken hebben.

Daarnaast kun je altijd met je ideeën en suggesties bij de groepsleerkrachten of de schoolleider terecht.

Medezeggenschapsraad

Binnen de medezeggenschapsraad (MR) wordt gesproken over het beleid van de school. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies in allerlei zaken die spelen rondom de school. Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen. Indien nodig kan de MR een raadpleging onder ouders of het personeel houden om te peilen hoe er tegenover een bepaald onderwerp wordt aangekeken.

De MR was bijvoorbeeld betrokken bij de invoering van een vijfgelijkedagenrooster. Op basis van gesprekken met de schoolleiding, het personeel en ouders, via een ouderavond, kon de MR meedenken en goedkeuring geven op deze wijziging. Daarnaast dacht de  MR mee over zaken als het sociaal veiligheidsplan, de begroting, plannen voor een nieuw schoolplein, brandveiligheid en de aanstelling van een nieuwe schoolleider.

In de MR zitten zes leden, 3 personeelsleden en 3 ouders, welke voor een periode van 3 jaar worden gekozen. De raad komt 6 tot 8 keer per jaar bijeen, de schoolleider is (een deel van de) vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad is opgericht om leerlingen te betrekken in de ontwikkeling van de school. In het overleg met de schoolleider wisselen ze ideeën uit, die tot doel hebben om de school beter te maken. De schoolleider kan de leerlingen om advies vragen bij dingen die in de school moeten gebeuren; en de leerlingenraad kan de schoolleider vragen om zaken op te pakken die zij belangrijk vinden. Zo denkt de leerlingenraad bijvoorbeeld mee over de inrichting van het schoolplein en hebben ze recent mee bepaald hoe het nieuwe logo eruit moest zien.

In de leerlingenraad zitten acht leerlingen: twee uit elke jaargroep vanaf groep 5. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen. Daarom zijn ze ook regelmatig in alle groepen te vinden. Gemiddeld eens per drie weken overleggen ze met de schoolleider.

Identiteitscommissie

De identiteitscommissie is een klankbord voor de schoolleider in zaken die te maken hebben met de identiteit van de school; de commissie adviseert de schoolleider, en de schoolleider kan de commissie vragen mee te denken over dit soort zaken. Ook vertegenwoordigt (een lid van) de IC de school op de algemene ledenvergadering van de vereniging CorDeo Scholen. Bij sollicitatie- of oudergesprekken kan de schoolleider de IC vragen deel te nemen. En de IC verzorgt eenmaal per jaar een ouderavond rond identiteit op school.