Sociale veiligheid

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich prettig en veilig voelen in de school. Kinderen die zich fijn voelen, komen beter tot ontwikkeling. Daarom hebben we op De Horizon veel aandacht voor ons pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid van onze leerlingen. In ons sociaal veiligheidsplan beschrijven we hoe we voor onze leerlingen zorgen.

Kanjertraining

Om dat doel te bereiken, zetten we de Kanjertraining in. De Horizon is een Kanjerschool. Al onze leerkrachten zijn bevoegde Kanjertrainers. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en geeft ons een gezamenlijke taal om met en over leerlingen te spreken als het gaat om gedrag. Vanuit de Kanjertraining leggen we de aandacht op gewenst gedrag.

Een belangrijk uitgangspunt is dat we te vertrouwen willen zijn en dat je mag zijn wie je bent. De eigenheid van kinderen speelt daar een belangrijke rol in: het maakt niet uit welke kleur pet je op hebt, als de witte pet van vertrouwen er maar onder zit. In onze school hanteren we de vijf Kanjerregels:

  • We vertrouwen elkaar;
  • We helpen elkaar;
  • We werken samen;
  • We hebben plezier;
  • We doen mee

Wekelijks besteden we aandacht en tijd aan de Kanjertraining door lessen en oefeningen in de klas. Ook groepsoverstijgend oefenen we in het omgaan met elkaar: hiervoor hebben we Kanjertraining XL; onder leiding van een van de Kanjertrainers doen we verschillende oefeningen en activiteiten in onze buitenruimte.

Coördinatie Kanjertraining

Onze intern begeleider Jacomijn van Rijn coördineert alle zaken rond de Kanjertraining op De Horizon.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

We hebben een actueel protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; hierin staan de stappen beschreven die we doorlopen bij (vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Alle medewerkers van De Horizon hebben één of meerdere elearningcursussen gevolgd over de meldcode. Verder komt dit onderwerp jaarlijks terug op de vergaderagenda. Actuele zaken worden besproken in het team. Aandachtsfunctionaris voor deze meldcode is Jacomijn van Rijn.

Anti-pestprotocol

We hanteren een actueel anti-pestprotocol; in dit protocol staat beschreven hoe we omgaan met pestgedrag en op welke manier we actie ondernemen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Kanjertraining? Vraag ons ernaar op school of ga naar www.kanjertraining.nl.